Let's Study Japanese-Lesson 3-count to 100 plus tel numbers, and time

 0  ree, zero
 1  ichi
 2  ni
 3  san
 4  shi, yon
 5  go
 6  roku
 7  shichi, nana(for shichi is too close to ichi) 
 8  hachi
 9  ku, kyu
10  juu

12
13
14
15
16
17
18
19
20


+ tasu,  - hiku, x kakeru,  = wa  
2.Asking and Giving Telephone Numbers:

 BRAUN:  Machida-san no denwa bangoo wa?
 MACHIDA: 675-8941 desu.
 MACHIDA: Hai, so desu.

  denwa bangoo -telephone number

BROWN: Ms Machida, (what is) your tel number? MACHIDA: It is 675-8941. 
MACHIDA: Yes.

 The particle NO in "Machida-san no denwa bango" means possesive tense and
roughly correspondents to the English "OF".

3. Asking and Telling Time

 KAWAMURA: Sumimasen. Ima nan-ji desu ka?
 HAYASHI:  Hachi-ji desu.
 KAWAMURA: Soo desu ka. Arigato gozaimasu. 
 HAYASHI:  Doo itashimashite.
 
 ima - now ji - time hachi-ji 8 O'Clock


KAWAMURA: Excuse me. What time is it now? HAYASHI: It is 8 O'Clock.
KAWAMURA: I see. Thank you very much HAYASHI: